Hans Schaffgotsch

Źródło: http://przewodniksudecki.w.interia.pl

Hans Ulrich Schaffgotsch (1595 – 1635)

Schaffgotschowie to jedna z bardziej znanych i rozrośniętych rodzin śląskich feudałów, która przybyła na Śląsk w średniowieczu. Najprawdopodobniej pochodzą z Miśni i Turyngii i mówi się, że pierwsi przedstawiciele tego rodu przybyli na Śląsk w XIII wieku z księżniczką Meranu – żoną księcia Henryka Brodatego, późniejszą św. Jadwigą.

Nazwiska Schaffgotschów zaczęto używać od XVII wieku – powstało ono w wyniku zespolenia w jedno słowo właściwego nazwiska Schaff (tj. owca – stąd m.in. owca w herbie rodu) i rodowego przydomka Gotsch. Używanie przydomka Gotsch było uzasadnione, ponieważ tym nazwiskiem na terenie Niemiec w czasach ówczesnych posługiwało się kilka rodów – wcale ze sobą niespokrewnionych. Aż do końca XVI wieku potomkowie protoplasty rodu Gotscha Schofa Młodszego, używali nazwiska Schaff Gotsch gennant (Schaff zwany Gotschem), potem pisano je z myślnikiem między Schaff i Gotsch, a od początku XVII wieku zastąpiono je zespoloną formą nazwiska Schaffgotsch. Na przestrzeni stuleci przedstawiciele rodu Schaffgotschów piastowali wiele różnych ważnych stanowisk i urzędów; kasztelani, starostowie, kanclerze, cesarscy radcowie, byli też duchownymi (m.in. biskup Wrocławia).

W latach dziewięćdziesiątych XVI wieku żyło na Śląsku 10 rodzin Schaffgotschów, spośród których do wielkiego znaczenia i majątku doszli przedstawiciele dwóch rodów; władca Żmigrodzkiego państwa stanowego – bezdzietny Adam, oraz posiadacz dóbr ziemskich Chojnika i Gryfowa – Christoph. Obydwoje zmarli w 1601 roku i niemal w jednej chwili, 6-letni wówczas syn Christopha – Hans Ulrich stał się dziedzicem jednego z największych majątków na Śląsku, na który składało się m.in. 4 miasteczka i 92 wsie. Oprócz spadku po ojcu i wuju, majątek powiększył również posag żony – piastowskiej księżny legnicko-brzeskiej, Barbary – Agnieszki, z którą miał pięcioro dzieci. Hans Ulrich kształcił się na uniwersytetach w Tybindze i Lipsku, a po zdobyciu wykształcenia kontynuował polityczną i arystokratyczną karierę swoich poprzedników.

W latach 1618 –1648 toczona była jedna z najkrwawszych w dziejach wojen – Wojna 30-letnia, pomiędzy katolickimi habsburskimi cesarzami i książętami Rzeszy, tworzącymi tzw. Ligę Katolicką, a obozem protestanckim tzw. Unią Protestancką oraz jej sprzymierzeńcami; Francją, Szwecją, Holandią, Sabaudią i Danią. W chwili wybuchu wojny Hans Ulrich Schaffgotsch miał 23 lata. W pierwszych trzech latach wojny dobra Schaffgotschów, a przede wszystkim Kowary, mimo nękających przemarszów wojsk, specjalnie nie ucierpiały. Jednak dalszy przebieg wojny, nakładane kontrybucje doprowadziły do upadku górnictwa rudy żelaza i jego wytopu, a także do upadku miasta.

Postać protestanta Hans Ulrich Schaffgotscha, w katolickiej służbie cesarskiej zapisała się tragicznie w dziejach Wojny 30-letniej. W 1621 roku Hans Ulrich Schaffgotsch przysięga wierność cesarzowi i tworzy na jego zlecenie oddziały wojskowe, których dowódcą zostaje wielki marszałek Albrecht von Wallenstein – przyjaciel Hansa Ulricha Schaffgotscha.
W 1627 roku m.in. za zasługi na polu wojskowym, generał Hans Ulrich Schaffgotsch uzyskuje od cesarza Ferdynanda II prawo do tytułu przysługującego hrabiom Rzeszy – jaśnie oświeconego i wspaniałego (Hochwohlgeboren), a także barona Świętej Rzeszy Niemieckiej, podległego bezpośrednio cesarzowi („Sempefrei des Heiligen Römischen Reiches”). Robi zawrotną i szybką karierę wojskową.

Przyjaźń z marszałkiem Albrechtem von Wallensteinem okazała się dla Schaffgotscha nie tylko niewygodna, ale i zgubna – zwycięski i pewny siebie Wallenstein zapragnął władzy i korzystając z pomocy Francji i Szwecji chciał ogłosić się królem Czech. Spisek przeciwko cesarzowi, w którym m.in. brał udział Hans Ulrich Schaffgotsch, został wykryty i wielki dowódca został przez sprzymierzeńców cesarza zamordowany w 1634 roku w Chebie. Dziedzic Kowar, wciągnięty w wir wydarzeń, wkrótce podzielił los swego protektora i towarzysza broni – Hans Ulrich Schaffgotsch został aresztowany na dzień przed zamordowaniem Albrechta von Wallensteina.

Akt oskarżenia liczył 51 punktów – Hansa Ulricha Schaffgotscha uznano winnym nieposłuszeństwa, zdrady i obrazy majestatu cesarskiego. Dla utrzymania należytej dyscypliny wojennej Schaffgotscha skazano 31 marca 1635 roku na śmierć przez ścięcie, a przedtem na obcięcie prawej ręki, którą rzekomo miałby popełnić krzywoprzysięstwo. Trafił on do Ratyzbony, gdzie by wyciągnąć od niego całą prawdę, postanowiono go najpierw poddać jeszcze torturom. Izba tortur mieściła się w ratyzbońskim Ratuszu. W nocy z 4 na 5 czerwca 1635 roku torturowano Schaffgotscha przez trzy godziny (od 22:00 do 01:00). Ogólnie „mimo całej sztuki kata w przesłuchaniu niczego nie uzyskano”. Po przesłuchaniu ponastawiano torturowanemu powykręcane i powyłamywane członki (kości, stawy itp.), przez trzy tygodnie nie mógł się posługiwać rękami i był karmiony podczas posiłków. Po zatwierdzeniu wyroku pisemnie pożegnał się z dziećmi i przyjaciółmi, odrzucił propozycje egzekucji w zamkniętym pomieszczeniu i wybrał kaźń publiczną pod otwartym niebem. W dzień egzekucji, 23 lipca 1635 roku zaprowadzono go na spotkanie z radą miejską do sali ratuszowej. Gdy wychodził z ratusza, licznie zgromadzeni ludzie płakali. Odczytano mu wyrok i oznajmiono, że z łaski cesarza oszczędzono mu obcięcia ręki. Przy dźwiękach werbli poprowadzono Hansa Ulricha Schaffgotscha na szafot – po wejściu po schodach ukląkł on, pomodlił się, usiadł na taborecie ze słowami „Jestem gotów ciałem i duszą pojednać się z Bogiem”. Wkrótce pojawił się kat, zarzucił płaszcz okrywający miecz, podszedł od tyłu i błyskawicznym ciosem odciął skazańcowi głowę. Wieczorem o godzinie 23:00, przy blaskach pochodni trumnę ze zwłokami zaniesiono na cmentarz, w pogrzebie uczestniczyło około 100 osób.

Wszystkie dobra Hansa Ulricha Schaffgotscha, w tym i Kowary, uległy konfiskacie i przeszły na własność cesarza Ferdynanda II. W 1648 roku cesarz okazując łaskę zwrócił rodzinie Schaffgotschów część majątku, ale nie dotyczyło to Kowar oraz Nowego Dworu i dopiero wtedy gdy małoletnie dzieci Hansa Ulricha Schaffgotscha przeszły na katolicyzm.

Maciej Cymbalski
Źródła:

  1. Bugaj T. „Proces i egzekucja dziedzica Kowar Hansa Ulricha Schaffgotscha – Ratyzbona 1635 rok.”, „Kowary – szkice z dziejów miasta”, tom I, Jelenia Góra 1998 r.
  2. Jurek T. „Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XV wieku”, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 1998 r.
  3. Kapałczyński W. „Kowary”, Wydawnictwo OSSOLINEUM 1993 r.
  4. Łuczyński R.M. „Tropami śląskiego dziedzictwa”, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2000 r. Wrocławskie Towarzystwo Oświatowe.
  5. Czasopismo „KARKONOSZ”, nr. 3\4 – 93, Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, Wrocław 1994 r.

Dodaj komentarz