Ogłoszenie o otwartym konkursie

Burmistrz Karpacza na podstawie art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), oraz realizując Uchwałę Nr XXIII/248/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie programu współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009
w dniu 31.12.2008 r. ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie działań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, którym towarzyszy realizacja programu profilaktycznego.

Wszelkie dodatkowe informacje zamieszczone są pod adresem bip.karpacz.eu (w zakładce Ogłoszenia, Informacje Burmistrza).

Dodaj komentarz