Szlak żółty z Podgórzyna Dolnego na zamek Chojnik

Trasa żółta – 10Ż

Podgórzyn Dolny – Sosnowica („Podzamcze”) – dolina Choińca – zamek Chojnik
Czas przejścia 1.35 godz. GOT 6 pkt.

Od węzła szlaków (V 9N, 10Ż) przy restauracji „Nad Stawami” w Podgórzynie Dolnym idziemy szosą w kierunku północno-zachodnim. Na rozwidleniu drogi skręcamy w lewo. Szosa, obsadzona wiekowymi lipami, wiedzie nas w kierunku zachodnim. Przekraczamy most na Podgórnej i niebawem wychodzimy na otwartą przestrzeń. Maszerując asfaltem mamy przed sobą wzgórze Chojnik (627 m) z doskonale widoczną na jego szczycie ruiną średniowiecznego zamczyska. Po prawej widok na Stawy Podgórzyńskie i zamykające horyzont wzniesienia Wysoczyzny Rybnickiej, z lewej ograniczone widoki na Karkonosze i ich Pogórze. Po 20 min marszu mijamy przystanek WPK linii nr 13.

Na rozwidleniu szosy szlak kieruje się w prawo. Po lewej pomnikowe drzewa – topola i jawor. Przechodzimy obok sanatorium „Podzamcze”, za którym skręcamy z asfaltu w lewo. Łagodnie wznoszącą się drogą idziemy przez przysiółek Sosnowica, noszący też nazwę Zachełmie Dolne i administracyjnie należący do Zachełmia.
Za ostatnim zabudowaniem Sosnowicy – nie dochodząc tablicy Karkonoskiego Parku Narodowego oznaczającej granicę rezerwatu „Chojnik” – skręcamy w lewo na betonową kładkę. Przekraczamy potok Choiniec i polną drogą biegnącą pod linią wysokiego napięcia podchodzimy nieco stromo przez łąkę. Szlak zatacza, łuk w prawo, krótko prowadzi przez las i osiąga śródleśną polanę. Łukiem w prawo podchodzimy do przeciwległej ściany lasu. Tu, nie przekraczając potoku, skręcamy w lewo. Wyraźną ścieżką podchodzimy nieco stromo w górę doliny Choińca. Leśna ścieżka łukiem zmienia kierunek w lewo. Po lewej od szlaku mijamy spękaną ścianę skalną i pojedyncze głazy. Podejście nieco strome, a później strome doprowadza nas tuż pod ścianę skalną. Dalej podchodzimy dość stromo. Po 40 min od „Podzamcza” wychodzimy na leśną drogę, którą skręcamy w prawo. Podchodzimy nieco stromo, osiągając po kilku min Y 11S, 10Ż, a nieco dalej Y 20Z, 10Ż, 11 S; od Podgórzyna dotąd 1.10 godz., od Sosnowicy nieco ponad 40 min. Za znakami trzech szlaków przekraczamy tzw. Żelazny Mostek na potoku Choiniec. Dalszy przebieg szlaku do zamku Chojnik -jeszcze 25-30 min – opisano szczegółowo w charakterystyce trasy 11S.

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: od zamku Chojnik do Żelaznego Mostku – niespełna 20 min, do sanatorium „Podzamcze” w Sosnowicy – 50 min, do węzła szlaków w Podgórzynie Dolnym – 1.10 godz. GOT 3 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -„Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska

Dodaj komentarz