XXVI sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXVI sesja Rady Miejskiej w Karpaczu odbędzie się w dniu 18 marca 2009 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 stycznia 2009 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Centrum Karpacza – przedstawienie obecnego planu, wnioski radnych.

Projekty uchwał:

 • projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Karpacz w drodze darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa. (Nr 150)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. (Nr 151)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. (Nr 152)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z ta samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Nr 153)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z ta samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Nr 154)
 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki G – Wilcza Poręba dla terenu w rejonie ulicy Grzybowej i Leśnej. (Nr 155)
 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki E – Strefa Turystyczna obejmującej tereny w rejonie ulicy Zacisznej i Polnej w Karpaczu. (Nr 156)
 • projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Karpacz. (Nr 157)
 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2009.(Nr 158)
 • projekt uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. (Nr 159)
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Karpacz na lata 2005-2013”. (Nr 160)
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Karpacz na lata 2005 – 2013”. (Nr 161)
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Karpacz. (162)

Dodaj komentarz