Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja dla mieszkańców o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z art. 3, ust 2, pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.05.236.2008 ze zm.) informujemy o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495)

Stan prawny

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Głównym celem ustawy jest stworzenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, za sprzęt uważane są urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu zmiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.

Ustawodawca ustalił grupy i rodzaje sprzętu:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne),
 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi),
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe),
 4. Sprzęt audiowizualny (odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzet hi-fi, wzmacniacze dźwięku),
 5. Sprzęt oświetleniowy (oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe),
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych
  narzędzi przemysłowych (wiertarki, piły, maszyny do szycia),
 7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo)
 8. Przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produktów (sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory)
 9. Przyrządy do nadzoru i kontroli (czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty)
 10. Automaty do wydawania (automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty)

Informacja dla mieszkańców

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Za zbierającego zużyty sprzęt uważa się prowadzącego punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcę detalicznego i sprzedawcę hurtowego, oraz gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Od 01 lipca 2006 r. sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju.

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

Zbierający zużyty sprzęt, mają obowiązek przekazać Burmistrzowi Karpacza w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności, informację zawierającą: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu.

W przypadku zmiany w/w danych, zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować o tym Burmistrza Karpacza, w terminie 30 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany poinformować Burmistrza Karpacza również o zakończeniu działalności, w terminie 30 dni od dnia trwałego zaprzestania jej wykonywania.

Jednocześnie zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.), sprzedawca detaliczny i hurtowy w momencie rozpoczęcia działalności w zakresie zbierania odpadów wskazanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 z póź. zm.) (w tym określonych rodzajów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), podlega obowiązkowi wpisu do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania (w przypadku prowadzenia zbierania na terenie Miasta Karpacz – do rejestru prowadzonego przez Starostę Powiatowego w Jeleniej Górze ). Zakres informacji podawanych przy rejestracji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152 poz. 1734).

Wykaz punktów na terenie Miasta Karpacza zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

 • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Obrońców Pokoju 2a

Karpaczański Informator Samorządowy

Dodaj komentarz