Będą remontowane kolejne drogi w Karpaczu

Pod koniec 2009 roku rozpoczęła się realizacje dużego projektu modernizacji 14 dróg w mieście. W tym roku będa również modernizowane kolejne ulice. Zostali wyłonieni wykonawcy na wykonanie następujących prac związanych z poprawą infrastruktury drogowej miasta Karpacza

  • Remont ulicy Partyzantów: W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane dotyczące zadania pn.: „Remont drogi Nr 115726 D ul. Partyzantów w ramach usuwania skutków powodzi z 2009 r.” została wybrana najkorzystniejsza oferta Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów z ceną: 138.484,64 zł brutto słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote 64/100 brutto
  • Remont ulicy Prusa: Wykonawcą prac związanych z remontem ulicy B. Prusa w Karpaczu, w ramach usuwania skutków szkód po powodziowych z roku 2009 r będzie Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu. Zakres prac obejmuje: wykonanie rowu i przepustu odprowadzającego wody powierzchniowe i opadowe – II etap; odtworzenie nawierzchni w ciągu ulicy Prusa. Wartość robót: 111 515,00 zł(brutto).
    Termin realizacji: do 31 sierpnia 2010 r.

Został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu następujących ulic:

  • ulica Poznańska: 1. długość remontowanego odcinka 582 m łącznie , profil podłużny ulicy nie ulega zmianie, na odcinku 500 m do mostu nad potokiem Łomnica nawierzchnia bitumiczna zostanie rozebrana , 2. na końcowym odcinku 82 m nawierzchnia będzie frezowana o grubość 4 cm,
  • ulica Kolorowa: 1. długość remontowanego odcinka wynosi 116 m, profil podłużny drogi nie ulega zmianie, stara nawierzchnia zostanie zerwana i wykonana będzie nowa konstrukcja drogi łącznie z nawierzchnią na całym odcinku (warstwa wyrównawcza 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm) , 2. wyprofilowanie jezdni ze spadkiem jednostronnym na prawą stronę, gdzie wzdłuż krawędzi jezdni ma zostać wykonany ściek z kostki kamiennej szerokości 0,9 m w linii istniejącej kanalizacji deszczowej z jednoczesną przebudową studni ściekowych, 3. w obrębie skrzyżowania z ulicą Sanatoryjną będą wymienione krawężniki,
  • ulica Ogrodnicza: 1. długość remontowanego odcinka 401 m, profil podłużny remontowanego odcinka nie ulega zmianom, 2. na początkowym odcinku do skrzyżowania z ulicą Dolną nawierzchnia zostanie rozebrana i zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi tj. podbudowa oraz nawierzchnia składająca się z dwóch warstw ( wyrównawcza i ścieralna), 3. na odcinku między ulicami Dolną a Polną zostanie wymieniona konstrukcja drogi tj. podbudowa oraz nawierzchnia wyrównawczą i nawierzchnię ścieralną, 4. na moście będzie położona tylko warstwa ścieralna, 5. od ulicy Polnej do mostu na Płomnicy nawierzchnia będzie wykonana z kruszywa łamanego powierzchniowo utrwalona z podwójnym rozsypaniem grysów o szerokości 3,00 m ograniczona obrzeżami na ławie betonowej,
  • ulica Polna: 1. długość remontowanego odcinka 360 m, profil podłużny ulicy nie ulega zmianom, 2. na odcinku od ul. Obrońców Pokoju do 122 m nawierzchnię należy rozebrać, wyrównać istniejącą podbudowę, 3. na pozostałej długości 238 m nawierzchnia będzie frezowana o grubość 4 cm, 4. nowa nawierzchnia będzie miała warstwę wyrównawczą i ścieralną, nastąpi wymiana krawężników betonowych na nowe.

Dodaj komentarz