Pomoc finansowa dla uczniów

W roku szkolnym 2008/2009 uczniowie mogą skorzystać z dwóch form pomocy rządowej w zakresie dofinansowania kosztów związanych z procesem edukacyjnym. Pierwsza z nich to możliwość starania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej oraz dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”). Dofinansowanie to przysługiwać będzie uczniom, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł miesięcznie.

Wszelkie formalności z tym związane rodzice załatwiać powinni do 20 września 2008 r. u dyrektorów szkół i przedszkoli. Druga forma pomocy to możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, i szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym kryterium jest miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, która nie może przekroczyć kwoty 351 zł. Pomoc tą może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W Urzędzie Miejskim w Karpaczu w budynku B w pokoju nr 2 dostępne są formularze wniosków, które po wypełnieniu i dołączeniu do nich niezbędnych dokumentów złożyć należy do dnia 15 września 2008r. w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Karpaczu.

Ewa Lustyk
www.naszemiasto.pl

Dodaj komentarz