Prace ratunkowe w kościele WANG w Karpaczu

Wiosną 2010 r. dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, Parafia Ewangelicko-Augsburska WANG w Karpaczu, otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.276,190,67 PLN, które pozwoliło rozpocząć prace ratunkowe w kościele WANG.

Jeszcze w 2009 roku parafia przygotowała wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wkład własny na realizację zadania w kwocie 547.199,33. Starania te miały za cel ochronę kościoła WANG jako unikalnego w skali europejskiej przykładu drewnianego budownictwa sakralnego. Kościół WANG od dziesięcioleci wpisuje się w krajobraz turystyczny regionu i stał się „wizytówką” turystyczną województwa dolnośląskiego. Najważniejszym problemem, które parafia postawiła sobie do rozwiązania jest ochrona samego budynku kościoła WANG oraz muru oporowego, który podtrzymuje skarpę przy kościele. W marcu 2010 rozpoczęto prace przy kościele, które obejmują szeroko rozumiane prace restauratorskie i konserwatorskie drewnianej elewacji kościoła WANG.

Obecny stan elewacji wymagał podjęcia szybkich działań naprawczych. Niezbędne stało się przeprowadzenie, przez specjalistów z kilku dziedzin, działań naprawczych i zabezpieczających. W szczególności niezbędne było uzupełnienie oraz odtworzenie ubytków w najstarszych częściach ścian i słupów nośnych kościoła. Wczesnym latem 2010 r. rozpoczęto prace przy murze oporowym w kompleksie WANG, który stanowi charakterystyczny element otoczenia kościoła WANG i cmentarza. Realizacja tego zadania w sposób bezpośredni ochroni budynek kościoła przed negatywnymi skutkami osunięcia się muru oraz skarpy. Mur podtrzymuje skarpę, na której usytuowany jest kościół Wang, od strony publicznej drogi prowadzącej na Śnieżkę. Najwyższa część muru (ponad 6 m) otacza bezpośrednio teren przy kościele poniżej cmentarza. Stan techniczny muru wymagał podjęcia natychmiastowych działań naprawczych, ponieważ jego stan stanowił zagrożenia dla budynku kościoła WANG. Dodatkowo realizacja zadania zlikwiduje zagrożenie dla ruchu turystycznego w kościele WANG oraz sąsiadującymi z kościołem szlakami turystycznymi regionu. Do grudnia 2010 r. udało się wykonać prace zgodnie z zakładanym harmonogramem. Obecnie prace ze względu na prawdziwą karkonoską zimę zostały ograniczone. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2011r .

Dodaj komentarz