Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXI sesja Rady Miejskiej w Karpaczu odbędzie się w dniu 23 września 2008 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2008 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami na terenie gminy Karpacz.
 7. Stan placówek oświatowych i kulturalnych w mieście.
 8. Projekty uchwał:
 • projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. (Nr 71)
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/219/08 Rady Miejskiej w Karpaczu w sprawie zmiany nazwy Miejskiego Przedszkola Publicznego w Karpaczu. (Nr 72)
 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 – Karpacz Górny. (Nr 73)
 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum Karpacza. (Nr 74)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony. (Nr 75)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony. (Nr 76)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony. (Nr 77)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony. (Nr 78)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony. (Nr 79)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony. (Nr 80)
 • projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, po umowie zawartej na czas oznaczony. (Nr 81)
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do trzech działek gruntu przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ul. Polnej w związku z jej rozbudową. (Nr 82)
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie praw do działki gruntu przeznaczonej na poszerzenie pasa drogowego ul. Dolnej w związku z jej rozbudową.(Nr 83)
 • projekt uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karpacz. (Nr 84)
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Karpacz praw do dwóch działek gruntu przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ul. Polnej w związku z jej rozbudową. (Nr 85)
 • projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. (Nr 87)
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Karpacz praw do działki gruntu przeznaczonej na poszerzenie pasa drogowego ul. Dolnej w związku z jej rozbudową.(Nr 88)
 • projekt uchwały w sprawie ustalenia w Karpaczu Stref Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefach Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych, sposobu ich pobierania, oraz organizacji i zasad parkowania na Miejskich Parkingach Buforowych.(Nr 89)
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Karpacz na lata 2005-2013” (Nr 90)
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Karpacz na lata 2005-2013.” (Nr 91)
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Karpacz. (Nr 92)
 • projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu Odnowy Miejscowości Karpacz. (Nr 93)
 • projekt uchwały w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Karpaczu. (Nr 94)
 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008 r. (Nr 95)
 • projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/214/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane ze zrealizowaniem nowej inwestycji na terenie gminy Karpacz. (Nr 96)
 • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 z Jilemnickim Związkiem Miast.(Nr 97)

Interpelacje i zapytania

Wolne wnioski i informacje

Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej – Lucjan Szpila

Dodaj komentarz