Studenckie Koło Przewodników Sudeckich

Studenckie Koło Przewodników Sudeckich we Wrocławiu sięga korzeniami roku 1956, w którym Zrzeszenie Studentów Polskich zorganizowało pierwsze kursy przewodnickie dla środowiska studenckiego. Rok później, z inicjatywy absolwentów kursu przewodników sudeckich, we Wrocławiu powstał Akademicki Klub Turystyczny, nawiązujący do tradycji lwowskiego AKT, założonego przez dr Mieczysława Orłowicza. Przy nim rozpoczęło działalność Koło Przewodników AKT, przemianowane w 1972 r. na Studenckie Koło Przewodników Sudeckich. W 1980 r. członkowie SKPS podjęli decyzję o wystąpieniu ze struktur ZSP i od tej pory koło działa w ramach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, początkowo we wrocławskim Oddziale Akademickim, po jego rozwiązaniu w 1991 r., w Oddziale Wrocławskim, a obecnie (od lipca 2005 r.) w Oddziale PTTK przy Politechnice Wrocławskiej. Koło jest też członkiem Dolnośląskiej Federacji Przewodnickiej PTTK.

Przedmiotem działalności SKPS jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat Dolnego Śląska i Sudetów, w środowisku akademickim. Koło zrzesza przede wszystkim studentów, absolwentów wyższych uczelni i młodych pracowników naukowych posiadających tradycyjnie nadawane uprawnienia Studenckiego Przewodnika Sudeckiego oraz uzyskiwane w PTTK uprawnienia Przewodnika Sudeckiego PTTK.

SKPS realizuje swoje cele poprzez regularne organizowanie imprez turystyczno-krajoznawczych umożliwiających młodzieży i wszystkim zainteresowanym, poznanie praktycznie wszystkich zakątków polskich i czeskich Sudetów. Ważnym elementem działalności Koła jest długoletnia tradycja organizowania kursów Przewodników Sudeckich dających młodym ludziom możliwość poszerzania swych zainteresowań o wszechstronną wiedzę na temat regionu, a także zachętę do czynnego wypoczynku w górach. Koło prowadzi też działalność wydawniczą m.in. w postaci periodyków krajoznawczych „Karkonosz” i „Pielgrzymy”. Ze względu na wysoki poziom merytoryczny tych wydawnictw, docierają one do znacznie szerszych kręgów niż środowisko ściśle studenckie. Uzupełnieniem aktywności krajoznawczej Koła są wieczorynki wygłaszane przez jego członków i zaproszonych gości w ramach cotygodniowych spotkań. Można wówczas usłyszeć również o wakacyjnych wędrówkach SKPS po górach różnych krajów świata.

Oczywiście przewodnicy zrzeszeni w SKPS obsługują też imprezy turystyczne zlecane przez różne biura podróży, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Działalność w Kole stanowi więc przygotowanie do podjęcia profesjonalnej pracy przewodnickiej, a tym samym do popularyzacji naszego regionu w szerszych kręgach polskich i zagranicznych turystów.

Dodaj komentarz