XXVII sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Karpaczu odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2009 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 18 marca 2009 r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2008r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium: przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji,
 8. Projekty uchwał: projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. (Nr 163),projekt uchwały w sprawie zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. (Nr 164), projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej. (Nr 165), projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości (Nr 166), projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Karpacz praw do nieruchomości w drodze darowizny (167), projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Karpacz praw do dwóch działek gruntu przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ul. Juliusza Słowackiego i ul. Armii Krajowej w Karpaczu (Nr 168), projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Karpacz (Nr 169).
 9. Interpelacje i zapytania
 10. Wolne wnioski i informacje
 11. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej, Lucjan Szpila

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2008 rok i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu znajduje się w Biurze Rady Miejskiej oraz u Przewodniczących stałych Komisji Rady.

Dodaj komentarz