Konkurs na Najciekawszy Produkt Turystyczny

Burmistrz Miasta Karpacza przypomina o konkursie na Najciekawszy Produkt Turystyczny Karpacza 2008. Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów miasta Karpacza na rynku turystycznym, wspieranie działalności podmiotów działających w branży turystycznej na terenie miasta, a także poszukiwanie najciekawszych pomysłów na produkt turystyczny Karpacza.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Karpacza. Ogłoszenie wyników konkursu za rok 2008 nastąpi w terminie do 30 marca 2009 roku, wyniki konkursu popularyzowane będą za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miejskiego, Karpaczańskiego Informatora Samorządowego oraz Biuletynu Rady Miejskiej.

Nagrodą w konkursie dla wyróżnionych produktów jest: przyznanie tytułu „Najciekawszy produkt turystyczny Karpacza roku 2008”, przyznanie tytułu „Produkt wyróżniony w konkursie na Najciekawszy produkt turystyczny Karpacza roku 2008”, zamieszczenie informacji o nagrodzonych produktach na stronie internetowej miasta www.karpacz.pl do czasu rozstrzygnięcia następnej edycji konkursu, promowanie wyróżnionych produktów na imprezach, w których uczestniczy miasto Karpacz.

Zgłoszenia będą jeszcze przyjmowane do 31 stycznia 2009 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Karpaczu w kopercie z oznaczeniem „Konkurs na najciekawszy produkt turystyczny Karpacza roku 2008”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin Konkursu na „NAJCIEKAWSZY PRODUKT TURYSTYCZNY KARPACZA”

 1. Burmistrz Karpacza ogłasza konkurs na „Najciekawszy Produkt Turystyczny KARPACZA” zwany dalej Konkursem.
 2. Przedmiotem Konkursu będą produkty turystyczne KARPACZA zgłoszone rokrocznie do oceny przez Zespół Konkursowy. Pierwszy rokiem, za który zostaną ocenione produkty turystyczne KARPACZA będzie rok 2005.
 3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje w imieniu Burmistrza, Zespół Konkursowy.
 4. Cele Konkursu:
  promocja najlepszych produktów naszego miasta na rynku turystycznym,
  wspieranie działalności podmiotów działających w branży turystycznej na terenie miasta
  poszukiwanie najciekawszych pomysłów na produkt turystyczny Karpacza
  zwiększenie aktywności gospodarczej podmiotów działających w mieście
  poprawa jakości i atrakcyjności istniejących już produktów turystycznych Karpacza
 5. Burmistrz miasta Karpacza może w kolejnym roku ogłosić dodatkowe cele i preferencje Konkursu
 6. Zasady Konkursu
  W Konkursie biorą udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą (zgodnie z ustawą o usługach turystycznych). Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 1 produkt turystyczny. Produkty turystyczne muszą być realizowane przez podmiot przynajmniej 1 rok. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Wnioski Konkursowe na „Najciekawszy Produkt Turystyczny KARPACZA” przyjmowane będą do końca lutego 2006 roku, a za kolejne lata do 31 stycznia roku następnego. Ogłoszenie wyników konkursu za dany rok nastąpi do 30 marca kolejnego roku m.in. na stronie www.karpacz.pl
 7. Tryb oceny wniosku
  Burmistrz miasta Karpacza powoła w każdym roku 5-osobowy Zespół Konkursowy do oceny nadesłanych wniosków.
 8. Kryteria oceny: nazwa produktu, promocja produktu (formy, narzędzia), oryginalność produktu, wykorzystanie atrakcji terenu i miejsca docelowego, warianty produktu / podstawowy, rozszerzony/, dodatkowe możliwości realizacji produktu, partnerzy produktu, efekty sprzedaży produktu w stosunku do zaplanowanych, dodatkowe (własne) informacje o produkcie
 9. Nagrody
  Najciekawszych 3 produktów Turystycznych Karpacza w danym roku otrzymuje: znak-logo „Najlepszy Produkt Turystyczny Karpacza roku 200…”, bezpłatną promocję produktu na wszystkich targach krajowych i zagranicznych, na których swoje stoisko będzie miało miasto Karpacza, bezpłatną promocję produktu w materiałach turystycznych wydawanych przez gminę Karpacz w danym roku bezpłatną promocję na stronie miasta.

Interpretacja i nowelizacja niniejszego Regulaminu należy do Burmistrza miasta Karpacza.

Dodaj komentarz