Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza drugą edycję Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronioną w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce. Prace należy zgłaszać drogą pocztową do dnia 20 września 2008 r.

Regulamin konkursu

Niniejszym zostaje ogłoszona II edycja Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii
i współczesności miasta Bolesławiec.

Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce.

Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.

Procedura zgłaszania prac

Każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac magisterskich, które Dziekan Wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Jeden promotor może zgłosić do Konkursu (poprzez szkołę/uczelnię) tylko jedną pracę.
Prace należy zgłaszać drogą pocztową do dnia 20 września 2008 r. (ważna jest data stempla pocztowego) na następujący adres:
Urząd Miasta Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec, Ratusz-Rynek 41

Na kopercie prosimy dopisać: Konkurs na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie winno zawierać:

 • 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej,
 • zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (CD lub DVD),
 • potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni,
 • recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora,
 • wypełnioną Kartę zgłoszeniową (wzór dostępny na stronie www.boleslawiec.eu),
 • jednostronicowe streszczenie pracy,
 • oświadczenie autora pracy o: akceptacji warunków konkursu zawartych w regulaminie oraz wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Urząd Miasta Bolesławiec, po korekcie redakcyjnej,
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy.

Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Bolesławiec. Członkowie Kapituły nie mogą być promotorami zgłoszonych prac.
Konkurs odbędzie się jeśli wpłynie minimum trzy prace spełniające wymogi formalne.
Decyzja o realizacji konkursu (bądź rezygnacji) zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona Kapituła konkursu, którą reprezentują przedstawiciele:

 • Kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby),
 • Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby).

Sekretarzem Kapituły Konkursu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta Bolesławiec nie wchodzący w skład Kapituły.

Kapituła większością głosów wybiera laureata lub laureatów konkursu. Kapituła zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w następującej wysokości (netto):

 • I nagroda 3 000 zł (trzy tysięcy złotych),
 • II nagroda 2 000 zł (dwa tysiące złotych),
 • III nagroda 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto) 1.000 zł: ( tysiąc złotych).

Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec i szeroko rozpowszechnione.

Szkoły reprezentowane przez laureatów Konkursu uzyskają preferencje w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2008 r.

Decyzja o wyborze laureatów (lub nie przyznaniu nagród) będzie podana w protokole obrad Kapituły i przedstawiona zostanie przy ogłoszeniu wyników Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody listem poleconym.
Prace zgłoszone do konkursu nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.

Na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu odpowiadamy pod numerem telefonu +48 756456400 lub +48 75645-65-58

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

6 grudnia 2007 r. w Pałacu Ślubów w Bolesławcu nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w I edycji konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec obronione w roku akademickim 2005/2006
i 2006/2007 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce.

Przewodniczący Kapituły Jerzy Zieliński ogłosił wyniki I edycji konkursu:

 • Pierwsza nagroda przypadła Monice Rutynie (na zdj z prawej) za pracę magisterską „GIS jako narzędzie wspomagania organizacji danych i jego zastosowanie w procesie rewitalizacji na przykładzie Bolesławca” . Promotor – dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska (na zdj. z lewej). Uczelnia – Politechnika Wrocławska Wydział Architektury
 • Drugą nagrodę zdobyła Katarzyna Maczel za pracę magisterską „Wczoraj i dziś Starego Teatru w Bolesławcu”. Promotor – prof. dr hab. Janusz Degler. Uczelnia – Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu Wydział Lalkarski.
 • Trzecią nagrodę uzyskał Andrzej Olejniczak za pracę magisterską „Obciążenie wojenne zachodniej części Dolnego Śląska podczas kampanii napoleońskich 1806/07 i 1813”. Promotor – prof. dr hab. Marek Czapliński. Uczelnia -Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historii

W składzie Kapituły Konkursu powołanej przez Prezydenta Miasta Bolesławiec znajdują się przedstawiciele kadry naukowo – dydaktycznej uczelni: prof. Jolanta Góralczyk, dr hab. inż. arch. Robert Masztalski, dr hab. Grzegorz Strauchold profesor Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Bolesławiec: Jerzy Zieliński – Sekretarz Miasta, Jacek Dudyński – Główny Specjalista w Wydziale Społecznym.

Uzasadnienie decyzji Kapituły:

 • I nagroda – Praca Pani Moniki Rutyny stanowi znakomite narzędzie umożliwiające badania nad obszarami przeznaczonymi do objęcia Lokalnym Planem Rozwoju, a poprzez stworzenie przez autorkę informatycznej bazy danych identyfikację miejsc kryzysowych i tych, które wykazują najwyższy stopień degradacji. Dzięki zastosowaniu metod socjologicznych, demograficznych i statystycznych praca ta daje miastu możliwość prowadzenia dalszych badań. Zdaniem Kapituły jest najbardziej interesującym opracowaniem wśród zgłoszonych prac.
 • II nagroda – Praca Pani Katarzyny Maczel w imponujący sposób przedstawia historię życia teatralnego Bolesławca, ze szczególnym uwzględnieniem analizy powojennych losów teatru co w znaczący sposób wzbogaca wiedzę o tych wydarzeniach. Praca stanowi podstawę do procesu rewitalizacji instytucji teatru w mieście i powiecie bolesławieckim. Członkowie Kapituły uznali, że charakter pracy pozwala na szeroki odbiór wśród publiczności. W związku z tym postanowiono, że właśnie ta praca najlepiej nadaje
  się do publikacji.
 • III nagroda – Praca Pana Andrzeja Olejniczaka, stanowi udaną próbę udokumentowania wydarzeń na Dolnym Śląsku w okresie wojen napoleońskich, ukazuje interesujące fakty z historii zachodniej części Dolnego Śląska, w tym i Bolesławca tego czasu z punktu widzenia ciężarów wojennych znoszonych przez ludność cywilną. Jest pionierska w swojej dziedzinie, ponieważ dotychczasowe prace poświęcone
  tej tematyce koncentrują się głównie na kampaniach militarnych. Opracowanie posiada dużą wartość, ale wykracza poza przyjęte ramy Konkursu poprzez mniejszy związek z realizacją planów rozwoju miasta.

Uroczystego wręczenia nagród laureatom oraz ich promotorom dokonali prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz przewodnicząca Rady Miasta Janina Piestrak-Babijczuk. W ceremonii wręczenia nagród uczestniczyli m.in. rodziny, przyjaciele i znajomi laureatów.

Oprócz listów gratulacyjnych laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 3000 zł (I nagroda), 2000 zł (II nagroda) oraz 1000 zł (III nagroda). Nagrody finansowe dla promotorów wynoszą po 2000 zł. Zdobywczyni II miejsca Katarzyna Maczel oprócz nagrody pieniężnej otrzymuje nagrodę w postaci publikacji pracy „Wczoraj i dziś Starego Teatru w Bolesławcu”.

Dodaj komentarz