Pierwsze projekty w ramach programu Kapitał Ludzki

Ponad 11 milionów zł na pierwsze projekty realizowane na Dolnym Śląsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
22 października na Dolnym Śląsku rozpoczął się nabór projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Program ten przez wiele lat będzie w naszym kraju istotnym elementem kształtowania polityki zatrudnienia, spójności społecznej i równości szans. Na jego realizację w latach 2007-2013 przeznaczono ponad 11 miliardów euro, z czego Dolny Śląsk otrzyma 485 milionów euro.

W ramach Programu około 60 procent kwoty przeznaczono na wsparcie realizowane bezpośrednio przez regiony. Jest to tzw. komponent regionalny, zarządzany w sposób zdecentralizowany na poziomie każdego z województw. Na Dolnym Śląsku urząd marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy są instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie i nadzór nad wdrażaniem priorytetów regionalnych PO KL.

Nabór został ogłoszony do tzw. konkursów pilotażowych, które pozwolą sprawdzić sprawność systemu i przygotowanie regionów do wdrażania oraz zbadać zainteresowanie potencjalnych projektodawców pozyskiwaniem środków z tego programu.

Pierwszy konkurs ogłoszony jest w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL: „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Dofinansowanie mogą otrzymać tu wszystkie podmioty, które zamierzają zrealizować projekty przyczyniające się do podniesienia poziomu zatrudnienia oraz aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy. Może to być np. organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania zatrudnienia, realizacja programów aktywizacji zawodowej poprzez praktyki zawodowe, upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form pracy (w tym m.in. telepraca, praca rotacyjna). Wszystkie inicjatywy mają być skierowane bezpośrednio do osób niepracujących i niezarejestrowanych jako bezrobotne (w szczególności do kobiet, osób do 25 i po 45 roku życia, osób niepełnosprawnych i mieszkańców obszarów wiejskich).

Natomiast drugi konkurs obejmuje projekty realizowane w ramach Działania 9.5 PO KL: „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Dofinansowanie mogą otrzymać tu wszystkie podmioty, które zamierzają zrealizować projekty aktywizujące środowiska lokalne na rzecz rozwoju edukacji na trenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców tych obszarów. Działania muszą być skierowane bezpośrednio do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców.

Kwota przeznaczona na projekty wynosi 7.480.000 zł dla Poddziałania 6.1.1 oraz 4.114.000 zł dla Działania 9.5. Podmioty uprawnione do składania projektów w tych konkursach otrzymują dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków krajowych, nie wymagany jest wkład własny na realizację projektu.

Konkursy są ogłaszane przez Instytucję Wdrażającą PO KL na Dolnym Śląsku – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Wszystkie szczegółowe informacje o naborach projektów wraz z dokumentacją konkursową są zamieszczone na stronie internetowej www.efs.dwup.pl i dostępne w Punkcie Informacyjnym DWUP (ul. Armii Krajowej 54, Wrocław, nr tel. 0 800 700 337).

Dodaj komentarz