Sesja Rady Miejskiej w Karpaczu

15 lutego 2008 r. o godz. 10.00 odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Karpaczu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym informuję, że XIII sesja Rady Miejskiej w Karpaczu odbędzie się w dniu 15 lutego 2008 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Karpaczu z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 21 grudnia 2007.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacje Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2007 r.
 7. Projekty uchwał:
 • projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Karpacz (Nr 113)
 • projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Karpacza uprawnienia do ustalenia opłat za korzystanie ze słupów oświetlenia ulicznego usytuowanych na terenie miasta Karpacza (Nr 137)
 • projekt uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za odprowadzania ścieków do kanalizacji bezodpływowych (szamb) (Nr 1)
 • projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. ( Nr 2)
 • zbycie nieruchomości będących własnością Gminy (Nr 3)
 • projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki B1 – Karpacz Górny, obejmującej teren działki nr 294 (obręb Karpacz – 1) przy ul. Kamiennej (Nr 4)
 • projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 (Nr 5)
 • projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Karpaczu (Nr 6)
 • projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karpaczu (Nr 7)
 • projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Karpacza (Nr 8)

Ponadto:

 • Interpelacje i zapytania
 • Wolne wnioski i informacje
 • Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lucjan Szpila

Dodaj komentarz