Logotyp Szklarskiej Poręby

Kolejny raz ogłoszony został konkurs na znak graficzny Szklarskiej Poręby. Tym razem konkurs ma charakter zamknięty, a zaproszono do niego 20 firm i autorów. Ogłoszony wiosną konkurs został nierozstrzygnięty. Zdaniem jury nadesłane wówczas prace były ciekawe, ale nie na tyle, aby przyznawać pierwszą nagrodę.

Nie da się ukryć, że autorzy mieli problemy z hasłem dla Szklarskiej Poręby. Konkurs obejmował wówczas znak słowno-graficzny. Tym razem jest inaczej. Uczestnicy konkursu mają stworzyć tylko projekt logotypu dla Szklarskiej Poręby. Specjalne wytyczne przygotowała agencja marketingowa przygotowująca „Markę Szklarskiej Poręby”. Przyszły znak graficzny miasta ma być spójny z planowanymi działaniami marketingowymi. O marce można mówić na razie w sposób ogólny. Wytyczne, jakie dostali do konkursu graficy objęte są tajemnicą. Wysłano 20 zaproszeń w części do autorów wyróżniających się prac podczas pierwszego konkursu. Ale też wytypowano kilka nowych firm, głównie agencji reklamowych, które specjalizują się w projektach graficznych znaków towarowych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie września. Na zwycięzcę czekają 4 tysiące złotych.

www.szklarskaporeba.org

Dodaj komentarz

Logotyp Szklarskiej Poręby

Urząd Miasta ogłosił konkurs na logotyp Szklarskiej Poręby. Informacja na ten temat pojawiła się na stronie miejskiej www.szklarskaporeba.pl Do wygrania są cztery tysiące złotych.

„Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku słowno-graficznego miasta Szklarska Poręba. Wybrany znak przeznaczony będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych, itp. Znak ten będzie wykorzystywany głównie na:
wydawnictwach, banerach, plakatach, gadżetach promocyjno-reklamowych, stronach reklamujących miasto i nośnikach elektronicznych.” – można przeczytać w regulaminie konkursu.

Czasu jest nie wiele, bo prace można nadsyłać tylko do 30 kwietnia. Tak krótki termin związany jest z wykorzystaniem logotypu do nowej strony internetowej miasta, która zgodnie z zapowiedziami ma być gotowa przed wakacjami. Czy warto jednak aż tak bardzo się spieszyć, zwłaszcza że szablony graficzne w technologii CMS na jakiej ma być oparta nowa strona miasta, można wdrożyć w ostatniej chwili? Pozostawiamy to do przemyślenia organizatorom, a najlepszą odpowiedzią na pytanie dotyczące czasu, będzie liczba i jakość logotypów nadesłanych na konkurs.

Informujemy, że został przedłużony termin składania prac konkursowych do 20 maja.

Regulamin Konkursu na znak słowno-graficzny miasta Szklarska Poręba

I. Organizator Konkursu

 • Organizator konkursu Miasto Szklarska Poręba
 • Sekretariat konkursu: Urząd Miejski Referat Promocji Miasta. Szklarska Poręba Ul. Jedności Narodowej 1a, 58-580 Szklarska Poręba, tel. 075-75-47-740, e-mail: konkurs@szklarskaporeba.pl

II. Przedmiot konkursu

 • Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku słowno-graficznego miasta Szklarska Poręba. Wybrany znak przeznaczony będzie do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych, itp. Znak ten będzie wykorzystywany głównie na: wydawnictwach, banerach, plakatach, gadżetach promocyjno-reklamowych, stronach reklamujących miasto i nośnikach elektronicznych.

III. Cel konkursu

 • Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym.

IV. Uczestnicy konkursu

 • Konkurs jest adresowany do wszystkich twórców, przede wszystkim do grafików, artystów plastyków, projektantów, osób zajmujących się reklamą, studentów uczelni artystycznych. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z wymaganiami, o których mowa
  w Regulaminie konkursu.
 2. Dostarczenie, wraz z projektem opracowanego znaku graficznego, wypełnionej karty zgłoszenia konkursowego, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
 3. Pisemna akceptacja postanowień zawartych w „Regulaminie konkursu”
 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie Jury, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

VI. Warunki ogólne

 1. Uczestnicy konkursu nadsyłając swoje prace, tym samym wyrażają zgodę na
  przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
  konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

VII. Wymagania jakie powinien spełniać projekt i forma prezentacji pracy konkursowej

 1. Projekt logotypu powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania wskazanego w pkt.II niniejszego Regulaminu i powielania w różnych technikach.
 2. Projekt znaku może zawierać dowolną, czytelną kombinację słów liczb i rysunków, w jednym lub więcej kolorach. Może być wykonany dowolną techniką – tradycyjną lub komputerową. W pierwszym przypadku wymagana jest konwersja projektu do wersji elektronicznej.
 3. Projekty można przesyłać na dwa sposoby:Wysyłka na adres e-mail konkurs@szklarskaporeba.pl. Wysyłka pocztą zapisanego projektu na płycie CD lub DVD na adres Urząd Miejski Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba Ul. Jedności Narodowej 1a, 58-580 Szklarska Poręba.
 4. Ponadto projekty należy wykonać w technologii wektorowej, przy wykorzystaniu programów: Corel Draw, Adobe Ilustrator etc.
 5. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów.

VIII. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace konkursowe winny być dostarczone do dnia 30 kwietnia 2008 r (przedłużony do 20 maja). Termin przedłużony w związku z nadsyłanymi wnioskami o to.
 2. Nadesłane na konkurs projekty powinny być opatrzone danymi kontaktowymi autora.
  UWAGA: projekty które dotrą po terminie 20 maja nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu.

IX. Ocena prac konkursowych

 1. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, dobra identyfikacja znaku z przekazem informacji, czytelność i funkcjonalność, łatwość konwersji na różne media
 2. Skład Jury zostanie opublikowany na oficjalnej stronie internetowej miasta Szklarska Poręba na 2 tygodnie przed datą rozstrzygnięcia konkursu.
 3. Jury konkursu dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny,
  o których mowa w pkt. IX/1 Regulaminu konkursu i wskazuje jednego uczestnika konkursu, któremu przyznaje nagrodę główną, o której mowa w pkt. X/1. Regulaminu.
  Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

X. Nagrody

 1. Za najlepszą pracę, którą wybierze Jury przyznana zostanie nagroda w wysokości
  4000 zł brutto.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania
  nagrody.

XI. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Planowana data ogłoszenia wyników konkursu to 6 maja 2008 r (przesunięty na 27 maja).
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na oficjalnej stronie internetowej Szklarskiej Poręby.

XII. Prawo własności i prawo wykorzystania zwycięskiego projektu

 1. Zwycięski projekt logotypu stanie się własnością Miasta Szklarska Poręba, w zamian za wypłaconą nagrodę pieniężną. Jest to jednoznaczne z podpisaniem przez zwycięzcę umowy na przeniesienie wszelkich praw autorskich do projektu na Miasto Szklarska Poręba.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikacji projektu w celu jego skutecznego wykorzystania.
 3. Złożony przez zwycięzcę projekt pozostaje także własnością organizatora konkursu.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, nie związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 2. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z powodu ważnych przyczyn. Informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej: www.szklarskaporeba.pl w dziale Wydarzenia.
 3. Po ogłoszeniu wyników konkursu autorzy mogą odebrać swoje prace konkursowe w sekretariacie konkursu (z wyjątkiem pracy nagrodzonej). Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu, a nie odebrane do dnia 31 maja 2008 zostaną zniszczone.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

XIV. Załączniki do Regulaminu konkursu:

 • Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia konkursowego.

KARTA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO NA ZNAK SŁOWNO-GRAFICZNY MIASTA SZKLARSKA PORĘBA

 • Dane uczestnika konkursu:
 • Imię i nazwisko
 • Imię i nazwisko współautora(ów)
 • Adres do korespondencji
 • Telefon
 • adres e-mail

Oświadczenia:

 1. Oświadczam, że jestem autorem pracy nadesłanej na konkurs na opracowanie znaku słowno-graficznego miasta Szklarska Poręba.
 2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

Dodaj komentarz