Szlak niebieski z Cieplic na Grodną

Trasa niebieska – 8N

Cieplice – Marczyce – Grodna
Czas przejścia 1.50 godz. GOT 7 pkt.

Wędrówkę rozpoczynamy w centrum uzdrowiska Cieplice, sprzed pałacu Schaffgotschów położonego przy placu Piastowskim. Znaki prowadzą w kierunku południowo-wschodnim razem ze szlakiem 6Z. Po kilku minutach marszu dochodzimy do skrzyżowania ulic zwanego ,,Pod Koroną” (od nazwy apteki znajdującej się na rogu ulic); w pobliżu przystanki WPK linii 4, 9 i 13. Nie zmieniając kierunku przechodzimy na drugą stronę ulicy. Tu – przed kawiarnią „Roma” – V 6Z, 8N. Za znakami niebieskimi idziemy prostą ulicą Polskiego Czerwonego Krzyża. Po kilku minutach marszu skręcamy w prawo, w ul. Lelewela, a po 100 m w lewo, w ul. Marchlewskiego. Pozostawiamy po prawej osiedle domków jednorodzinnych, wkraczając na polną drogę.

Podchodzimy łagodnie ku widocznej wieżyczce transformatora. Po jej minięciu otwiera się przed nami rozległa panorama Karkonoszy; na pierwszym planie Stawy Podgórzyńskie. Po lewej widok na Sołtysią (434 m – zwaną także Strzelecką Górą) – z widoczną wieżą widokową. Po prawej wzgórze Chojnik (627 m) z ruinami zamczyska.

Podchodzimy w kierunku kulminacji Chmielnika (426 m), którą pozostawiamy po lewej. Wiodąca nas wyraźna polna droga skręca lekko w prawo i kieruje się ku widocznym zabudowaniom Marczyc. Do wsi dochodzimy po 1 godz. marszu. Na skrzyżowaniu dróg, gdzie po lewej kapliczka, skręcamy w lewo (warto tu odszukać dwa znajdujące się w pobliżu krzyże pokutne). Idziemy w kierunku północno-wschodnim drogą przez wieś. Po 20 min marszu docieramy do samotnego gospodarstwa, za którym szlak skręca w prawo na ścieżkę wiodącą do lasu. Dość stromo podchodzimy w kierunku południowo-wschodnim; po lewej grupy skalne i brzozowy zagajnik. Podejście staje się łagodniejsze, a nieco dalej, biegnąc poziomo, ścieżka trawersuje zachodnie zbocze Grodnej. W drzewostanie pojawiają się sędziwe buki. Niebawem ścieżka stromo podchodzi ku widocznym już ruinom zamku księcia Henryka. Z lewej pozostawiamy grupę skalną o nazwie Urwista i niebawem osiągamy wierzchołek Grodnej (506 m) – najwyższego wzniesienia Kotliny Jeleniogórskiej. Od Marczyc 45 min. Na szczycie V i 8N; tutaj koniec szlaku niebieskiego.

Czasy przejść w kierunku przeciwnym: do Marczyc – 30 min, do węzła szlaków w Cieplicach („Pod Koroną”) – 1.30 godz., do placu Piastowskiego w Cieplicach – 1.35 godz. GOT 6 pkt.

Uwagi ogólne

  • Szlaki opatrzone są kolejnymi numerami, od 1 do 25, przy czym przy numerach poszczególnych szlaków umieszczone są zawsze symbole literowe informujące o kolorze szlaku; szlaki czerwone oznaczone są symbolem „C”, niebieskie-literą „N”, żółte -„Ż”, zielone -„Z”, czarne-symbolem „S”. Tak więc np. oznaczenie „3Z” określa szlak zielony opisany w przewodniku pod numerem 3, symbol „12N” oznacza szlak niebieski opisany pod numerem 12 itd.
  • Skrzyżowania szlaków oznaczone są symbolem „X”, przy czym przyjąłem zasadę umieszczania na pierwszym miejscu szlaku przychodzącego z lewej strony (zasada ta stosowana jest i przy innych rodzajach węzłów szlaków). Tak więc np. oznaczenie „X3Z,12N” zawiera dodatkową informację, że – dla turysty podążającego zgodnie z kierunkiem opisu- znaki zielone dochodzą do węzła szlaków z lewej strony.
  • Osobne oznaczenia przyjąłem dla częstych w terenie sytuacji, w których szlaki nie krzyżują się, lecz łączą, prowadząc dalej wspólnie, oraz dla sytuacji, w których biegnące razem szlaki rozwidlają się, rozchodzą.
  • Rozwidlenia szlaków biegnących wspólnie oznaczone są w opisach tras symbolem „V”; np. oznaczenie „V8S, 23C” wskazuje, iż szlak czarny opisany pod numerem 8 oraz biegnący z nim wspólnie czerwony szlak nr 23 rozchodzą się (przy tym pierwszy z nich kieruje się w lewo).
  • Połączenie się szlaków, dalej biegnących wspólnie oznaczane jest symbolem „Y”- np. oznaczenie „Y2Ż, 4N” wskazuje, że w danym miejscu zbiegają się dwa szlaki, prowadzące dalej wspólnie, przy czym znaki żółte dołączają z lewej strony.
  • Dodatkowe oznaczenia zastosowane zostały dla zobrazowania sytuacji terenowej na rozstajach więcej niż dwóch szlaków. Gdy od „wiązki” np. trzech szlaków odłącza się jeden, a pozostałe biegną nadal wspólnie – informuje o tym litera „i”; np. oznaczenie „V3Z i 5N, 2Ż” wskazuje, że szlak zielony odłącza się (w lewo) od biegnących nadal razem szlaków niebieskiego i żółtego.
  • Gdy natomiast równocześnie rozchodzą się wszystkie trzy (niekiedy cztery) biegnące wspólnie szlaki, sytuacja taka sygnalizowana jest dwukropkiem; np. oznaczenie „V3Z: V5N, 2Ż” informuje, że od węzła szlaków rozchodzą się równocześnie – kolejno od lewej strony – szlak zielony, niebieski i żółty.
  • Podane w opisach tras czasy przejść nie uwzględniają czasu przeznaczonego na odpoczynki czy zwiedzanie zabytków.
  • Punkty do Górskiej Odznaki Turystycznej (GOT) stanowią w każdym przypadku sumę punktacji dla całej trasy. Po opisie każdej z tras podane są czasy przejść w kierunku odwrotnym i suma punktów do GOT dla przeciwnego kierunku wędrówki.

Źródło: Bohdan W. Szarek „Kotlina Jeleniogórska„, 1989

Dodaj komentarz